Przedmioty bez ceny minimalnej!!! Wygraj za 10 groszy!!!
» strona główna
Województwa:
· dolno?l?skie
· kujawsko-pomorskie
· lubelskie
· lubuskie
· ?ódzkie
· ma?opolskie
· mazowieckie
· opolskie
· podkarpackie
· podlaskie
· pomorskie
· ?l?skie
· ?wi?tokrzyskie
· warmi?sko-mazurskie
· wielkopolskie
· zachodniopomorskie

Borków

Borków to niewielka letniskowa miejscowo?? po?o?ona w ?rodku lasu jod?owego, w dolinie rzeki Belnianki u podnó?a Gór ?wi?tokrzyskich. Osada ta, to oaza spokoju dla osób pragn?cych kontaktu z przyrod?. Wie? o klimacie turystycznym po?o?ona jest nad nowo zmodernizowanym zalewem. Oddalona 18 km od Kielc, gdzie mo?na zwiedzi? Muzeum Narodowe w Pa?acu Biskupów Krakowskich oraz Muzeum Stefana ?eromskiego. Borków znany jest z imprez rajdowych organizowanych na Ziemi ?wi?tokrzyskiej.Do atrakcji regionu nale??: ruiny gotyckiego zamku z 1389 w Ch?cinach, wiejska zagroda w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, ruiny dawnej huty z wielkim piecem w Samsonowie, ?wi?ta Katarzyna z zespo?em klasztornym za?o?onym w XV w. przez Bernardynów, ?wi?ty Krzy? z Klasztorem benedykty?skim, w którym przechowywane jest Drzewo Krzy?a ?w., Najwi?ksz? atrakcj? Gór ?wi?tokrzyskich jest Jaskinia Raj. Nowo?? turystyczna to Park Jurajski w Ba?towie. Okolica sprzyja organizowaniu ca?orocznego wypoczynku, oraz narad i konferencji.

Województwo
?wi?tokrzyskie

Województwo ?wi?tokrzyskie – Region ?wi?tokrzyski jest po?o?ony w po?udniowo-wschodniej cz??ci Polski na obszarze Wy?yny Kielecko-Sandomierskiej i Niecki Nidzia?skiej i wchodzi w sk?ad historycznych ziem Ma?opolski. Województwo przecinaj? wa?ne szlaki komunikacyjne (drogi mi?dzynarodowe E-77 i E-371, szerokotorowa dawna Linia Hutniczo-Siarkowa oraz Centralna Magistrala Kolejowa), a jego stolic? - Kielce - dzieli dystans zaledwie 120-180 km od najwi?kszych polskich aglomeracji: Górnego ?l?ska, Warszawy, ?odzi i Krakowa. Region nie graniczy bezpo?rednio z ?adnym pa?stwem, niemniej jednak dzieli go nieca?e 200 km od granicy Polski ze S?owacj? i Ukrain?, do których mo?na swobodnie dotrze? wygodnymi szlakami drogowymi. Komunikacj? ze ?wiatem u?atwia równie? znajduj?ce si? w Mas?owie, ko?o Kielc, lotnisko.

Region posiada bardzo cenne walory krajoznawcze, co lokuje go w grupie województw interesuj?cych pod wzgl?dem turystycznym. Dominuje czyste ?rodowisko naturalne, zró?nicowany krajobraz (Wy?yna Kielecko-Sandomierska z Górami ?wi?tokrzyskimi, nale??cymi do jednych z najstarszych w Europie), liczne jaskinie i groty, du?e kompleksy le?ne na czele z Puszcz? ?wi?tokrzysk? (lasy zajmuj? 27,6 % ogólnej powierzchni województwa), zbiorniki wodne, cenne zabytki architektury i budownictwa oraz zbiory muzealne. Województwo ?wi?tokrzyskie jest idealnym miejscem do uprawiania wielu form turystyki aktywnej, w szczególno?ci pieszej, rowerowej, wodnej, narciarskiej, lotniczej i wspinaczkowej. Corocznie w regionie odbywa si? wiele ciekawych imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. W ostatnich latach powsta?o wiele gospodarstw agroturystycznych, bardzo cz?sto oferuj?cych równie? zdrow? ?ywno?? wytwarzan? w prowadzonych równocze?nie gospodarstwach ekologicznych.

Miejscowości w tym województwie:

· Ba?tów
· Borków
· Brody
· Busko Zdrój
· Cedzyna
· Cha?cza
· Ch?ciny
· Kielce
· Kurozw?ki
· Mas?ów
· Morawica
· Opatowiec
· Pacanów
· Sandomierz
· Sielpia
· Skar?ysko Kamienna
· Solec Zdrój
· Starachowice
· ?wi?ta Katarzyna
· Wola Szkucka
Wybrałeś: wszystkie typy obiektów województwo: swietokrzyskie miejscowość: Borków

znalezionych: 2, strona 1 z 1

ZAJAZD MISTRZ I MA?GORZATA

Borków (poczta: DALESZYCE), BORKÓW113, tel. 041 3612319 [@]

Oferta na pobyt w zaje?dzie ,,Mistrz i Ma?gorzata”                       Obiekt usytuowany jest w miejscowo?ci Borków nad zbiornikiem wodnym ok. 10 km od Kielc. Budynek najduje si? bezpo?rednio przy g?ównej pla?y od strony wsi.                     Jest ogrodzony, z monitoringiem wewn?tr...
Oferta , nad jeziorem / zalewem, w lesie, na wsi

O?rodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Exploris

Borków, Borków 64, tel. 041 317 11 71 [@]

Ilo?? miejsc noclegowych: 57.Wszystkie pokoje wyposa?one s? w TV, radia i telefony. Pokoje typu studio 2+1 z ?azienkami z kabin? prysznicow?. Apartamenty sk?adaj? si? z pokoju dziennego i sypialni, a apartament typu lux posiada aneks kuchenny. Nie posiadamy pokoi przystosowanych dla osób niepe?nosprawnych.W okresie letnim oferujemy dodatkowo 24 miejsca noclegowe w 6 domkach 4- osobowych wyposa?onych w ?azienk? z kabin? prysznicow? i WC, telefon, TV i radio.Dla naszych go?ci przygotowali?my rowery górskie, ...
Oferta 

znalezionych: 2, strona 1 z 1

OFERUJE.pl - 2017. Wersja: 0.5
| Portal Turystyczny OFERUJE.pl| hotele| swietokrzyskie pokoje| wczasy swietokrzyskie| Borków pokoje